Alsana

61 66 98 061

61 66 98 061

ZWROTY, KTÓRE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE

Administrator – ALSANA Sp. z o.o.Sp.k., z siedzibą w Poznaniu , kod 60-129, ul. Sielska 17 A, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000765980, NIP 7792501855, REGON 382272544

Klient – osoba fizyczna, która zgłasza się w celu wyszukania dla Podopiecznego podmiotu świadczącego usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym.

Podopieczny – osoba fizyczna wymagająca wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu na rzecz, której są lub miałyby być świadczone usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym.

Kontrahent – podmiot, z którym Administrator zawarł odrębną umowę i z którym współpracuje w celu realizacji kontraktów z Klientami lub Podopiecznymi lub na rzecz którego świadczy usługi.

ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE

Twoimi danymi osobowymi administruje ALSANA Sp. z o.o. Sp.k. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adresy siedziby Administratora, przez podaną stronę internetową, a także tradycyjnie pisząc na adres pocztowy: ALSANA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sielska 17 A, 60-129 Poznań, lub korzystając z adresu elektronicznego: praca@alsana.pl.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA

W związku z zawarciem przez Ciebie umowy, na podstawie której wykonujesz czynności w ramach usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym nad Podopiecznymi oraz usług marketingowo-rekrutacyjnych (informacyjno-rekrutacyjnych) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i następujących podstawach prawnych:
 w celu wykonania umowy zawartej z nami (Administratorem) np. w celu organizacji współpracy, zorganizowania transportu do Podopiecznego, wywiązania się z obowiązków przewidzianych umową którą zawarłeś z Administratorem [art 6 ust. 1 lit. b) RODO]
 w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. przedstawienia dokumentów kontroli uprawnionych urzędów, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, rozliczeń podatkowych, obowiązków przechowywania dokumentacji ustanowionej przepisami powszechnie obowiązującymi, pozyskania formularza A1 czy karty EKUZ [art 6 ust. 1 lit. c) RODO]
 gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora np. w  celu dochodzenia roszczeń, potrącenia kar umownych, zapewnienia bezpieczeństwa Podopiecznym lub Klientom  [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
 gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą [art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – dotyczy wyłącznie danych o stanie zdrowia] np. przechowujemy dane dotyczące zwolnień lekarskich lub dokumentację wypadkową w celu wywiązania się z odpowiednich regulacji ustawowych i wypłaty odpowiednich świadczeń.
 przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy [art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – dotyczy wyłącznie danych o stanie zdrowia] np. przechowujemy Twoje oświadczenia  o stanie zdrowia.
Dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia w postaci informacji o wzroście, wadze, a także oświadczeń zawartych w zawartej ze Spółką umowie lub załącznikach do niej lub badań lekarskich, a także ewentualnie dokumentacji gromadzonej w związku z  wypadkiem przy świadczeniu usług lub dokumentacji medycznej przedkładanej na potrzeby ustalania świadczeń z ubezpieczenia społecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit b) lub lit. h) RODO czyli po to aby zapewnić Tobie bezpieczne i higieniczne warunki świadczenia usług (obowiązek taki wynika z art. 304 oraz 304[1] Kodeksu pracy) lub zrealizować uprawnienia wynikające z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego (np. wypłatę zasiłków).

Dane osobowe dotyczące Twojego stanu zdrowia w zakresie w jakim wykraczają poza informacje wskazane powyżej są podawane dobrowolnie (i będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody o ile jej udzielisz), ale pozwalają na większe dopasowanie miejsca świadczonych usług do Twoich potrzeb.

INFOMACJA DOTYCZĄCA ZGÓD

W przypadkach opisanych powyżej Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Jednak w niektórych przypadkach dla przetwarzania określonych danych będzie nam potrzebna Twoja zgoda. Możesz jej udzielić dobrowolnie. Niewyrażenie zgody nie wpływa na możliwość współpracy w oparciu o zawartą umowę, ale może mieć wpływ na komfort w miejscu świadczenia usług na rzecz Podopiecznego (chodzi tu o informację o tym czy jesteś osobą palącą czy niepalącą, oraz o wykorzystanie Twojego zdjęcia).

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, której udzieliłeś masz prawo do jej wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-maila napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe.

Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Tobą skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody.

KOMU MOŻEMY POWIERZYĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą na zasadzie powierzenia przekazywane innym podmiotom, w szczególności Kontrahentom, Klientom i Podopiecznym np. w celu realizacji znalezienia Podopiecznego. W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a Kontrahentem, Klientem lub Podopiecznym. Jednocześnie informujemy, że treść tych danych zostanie zminimalizowana, a w przypadkach, gdy jest możliwe zanonimizowana (nie przekazujemy  np. informacji o Twojej wadze czy Twoim wzroście  o tym czy jesteś osobą palącą pozostawiając je wyłącznie na potrzeby dopasowania miejsca świadczenia usług do Twoich możliwości i potrzeb oraz aby spełnić prawy wymóg zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia usług). Na zasadzie powierzenia danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody. Przekazujemy Twoje dane tylko w niezbędnym zakresie w jakim ma to podstawę prawną.

JAKIE MASZ PRAWA?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W każdym przypadku zarówno, jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy w okresie współpracy. W zakresie w jakim przetwarzanie opiera się o Twoją zgodę zaprzestaniemy przetwarzania wcześniej jeżeli ją wycofasz.

Po ustaniu współpracy Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do okresu przedawnienia roszczeń lub dłużej w przypadku, gdy wymagają tego lub pozwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa .  Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych do innych celów (np. do celów przyszłych rekrutacji  lub też do celów marketingowych) dane osobowe na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę przetwarzamy przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgod. Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Administratora do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej.

ALSANA Sp. z o.o.Sp.k.
Administrator

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
Ciasteczka

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.
Administrator, zarządzając stroną internetową https://www.alsana.pl, uzyskuje dostęp do twoich
plików cookies i korzysta z nich. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny adres IP.
1.Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, wjaki sposób korzystasz ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i dopasowanie zawartości.
2. W ramach strony internetowej https://www.alsana.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
A.„sesyjne” (session cookies) oraz
B.„stałe” (persistent cookies).
Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez ciebie.
3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w pomocy lub ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
https://www.alsana.pl
6.5. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej https://www.alsana.pl i wykorzystywane mogą być również przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystasz ze strony. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji  lub czasie pozostawania na danej stronie.

Sprawdz, jak możesz zarządzać plikami cookies w twojej przeglądarce:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.